Innlegg: Manglande tilgang på kraft er ikkje eit luksusproblem

10 februar, 2021 | Blogginnlegg

Untitled design 7

Det bør bekymre langt fleire enn kraftdirektørar og vestlendingar at ti industriprosjekt på Vestlandet no er sett på vent grunna manglande krafttilgang. 

 Noreg har store ambisjonar om grøn omstilling i åra som kjem, noko som med anna kjem tydeleg fram i regjeringa sin nyleg framlagte klimaplan for 2021-2020. Auka grad av elektrifisering vert sett på som ein naudsynt føresetnad for at Noreg skal kunne nå klimamåla og greie omstillinga til lågutsleppssamfunnet.   
 
Tilgang på kraft og nettkapasitet er sentrale tema når ein snakkar om elektrifiseringa av Noreg. Denne tematikken er aktuell for fleire regionar, men situasjonen er i desse tider særskilt prekær på Vestlandet. Denne veka kunne vi lese om at Kraftdirektør slår alarm: Straumnettet taklar ikkje elektrifiseringa av Noreg. Han etterlyser eit taktskifte for å få på plass naudsynt infrastruktur.  
 
I saka kan ein lese at det no er ti industriprosjekt langs kysten av Vestland som er satt på vent grunna manglande tilgang på kraft. «Eit luksusproblem» skildrar statssekretær i Olje- og energidepartementet Tony Christian Tiller det som, og legg til at han heiar på dei. Slik vi ser dette er dette ikkje eit luksusproblem, men eit problem som bør bekymre langt fleire enn kraftdirektørar og vestlendingar, og som vi som nasjon må handtere dersom vi skal nå dei tydeleg ambisjonane om omstilling av samfunnet.  
 
I likskap med Tømmernes (BKK) trur vi det er naudsynt å tenke nytt. Er dagens regulerings- og planverksregime tilpassa tempoet i det grøne skiftet, eller finnes det nye idear og betre løysingar som er tilpassa dagens situasjon og utvikling? Kan ny nettutvikling i større grad ta omsyn til næringsutvikling og grøn omstilling? 
 
Å omstille Noreg er ei felles oppgåve som må løysast i samspel mellom ei lang rekke aktørar. Det er viktig å sikre at naudsynt infrastruktur som er tilpassa eit moderne grønt næringsliv kjem på plass.   
 
Det er positivt at Tiller varslar at dei skal sjå på moglege grep i samband med arbeidet med ei ny stortingsmelding om langsiktig verdiskaping frå norske energiressursar som er venta før sumaren.  

Vi vonar dette vert ei heilskapleg og nytenkande melding som bidreg til å akselerere ny grøn industriutvikling – både på Vestlandet og andre stadar.

Ole Rasmus Øvretveit
Dagleg leiar i Initiativ Vest   
 

Andre innlegg

Grøne initiativ må følgjast opp politisk

Grøne initiativ må følgjast opp politisk

Skjermdump: Vestlandsporteføljen 2021 Denne veka vart Vestlandsporteføljen 2021 i regi av Grøn Region Vestland lansert. Men er det vilje og kraft til å utløyse moglegheitene og potensialet som ligg der?Måndag denne veka vart den nye rapporten Vestlandsporteføljen 2021...

Torer de å flytte eit departement eller tre?

Torer de å flytte eit departement eller tre?

Dette innlegget stod fyrst på trykk i Dagsavisen/Rogalands Avis 17.11.2021.I Hurdalsplattforma vert det slått fast at ein skal ta heile landet i bruk i større grad. Kva skal det bety i praksis? Mange hadde store forventningar og var spente på kva som ville stå i...

Blogg: Vi må utvikle, ikkje avvikle Vestland fylke!

Blogg: Vi må utvikle, ikkje avvikle Vestland fylke!

Valkampen er over. Hurdalsplattforma er presentert. Statsrådane er komne ut på Slottsplassen. No bør alle som er opptekne av utviklinga av Vestland(et) dreie fokuset inn mot korleis vi kan styrka regionen. Slik at vi kan løyse dei store oppgåvene vi står...

Initiativ Vest er ei uavhengig tankesmie som skal bidra til samfunnsutviklinga på Vestlandet.
Share This