Tommy Aarethun konstituert som dagleg leiar i Initiativ Vest

Administrasjons- og kommunikasjonssjef Tommy Aarethun er med verknad frå 21.09 midlertidig konstituert som dagleg leiar i Initiativ Vest inntil vidare.  Ole Rasmus Øvretveit er sjukmeldt og dermed forhindra frå å fylle si rolle som dagleg leiar.  Tommy Aarethun nås på tommy@initiativvest.no eller på +47 951 67 502. 

Fyrste samling for Vestlandsakademiet

I kveld arrangerte vi den fyrste av seks samlingar for det fyrste kullet i Vestlandsakademiet. Målsetjinga er at deltakarane skal få kunnskap om og innsikt i viktige saker og tematikkar for Vestlandet.  Vestlandsakademiet er eit samlingsbasert akademi som vil ha seks samlingar (tre i haust og tre til våren). Her skal unge vestlendingar få tileigna … Continued

Kva betyr valet for Vestlandet i tal?

Etter stortingsvalet 13. september er det klart at Noreg vil få ei ny regjering leia av Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet. Men kven skal representere Vestlandet på Stortinget dei neste fire åra? Dei fire valkrinsane på Vestlandet utgjer samla 42 mandat. Hordaland (16), Rogaland (14), Møre og Romsdal (8) og Sogn og Fjordane (4).  Slik det ser … Continued

Kva vestlandspolitikarar vil du ha?

Korleis vil du at Vestlandet skal sjå ut? Kva er dei viktige sakene for deg når du røystar? Det er tida for å spørja seg sjølv om det no. Det er tida for å spørja politikarane om dei har svar på dei vanskelege spørsmåla dine.  For det er no dei reiser rundt, med bilar, bussar, båtar … Continued

Blogg: Toler vi konsekvensane av det grøne skiftet?

Det grøne skiftet er i gong for fullt. Samfunnet skal elektrifiserast. Nye arbeidsplassar skal skapast. Energimiksen skal endrast. Men, toler vi konsekvensane av det grøne skiftet? «Om ein rett og slett ikkje toler å sjå ei vindmølle bør ein kanskje tenke gjennom kor oppteken ein eigentleg er av å redde klimaet» høyrte eg ein person sei … Continued

Styremøte i Ålesund – fokus på viktige områder for Vestlandet

Tysdag 31.08 arrangerte Initiativ Vest styremøte i Ålesund. I tillegg til sjølve styremøtet var eksport og kunnskapsmiljøa på Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) i fokus. Fokus på eksport, teknologi, bærekraft og samarbeid I samband med styremøtet var det lagt opp eit tett program med innlegg, presentasjonar og omsyning i Norsk Maritimt Kompetansesenter. Lene Trude Solheim frå … Continued

Sette havet på agendaen i Florø

Laurdag 21.08 inviterte Initiativ Vest saman med Hub for Ocean til debatt mellom fyrstekandidatane i Sogn og Fjordane valkrins der målet var å setje havet på agendaen.  Havet har mange utfordringar, men her finn ein også løysingane på mange av dei problema verdssamfunnet står ovanfor, og vil stå ovanfor i åra som kjem. Under smaksfestivalen Godt i … Continued

«Kva vil dei med havet?» – debatt laurdag 21.08

Det er tittelen når Hub for Ocean og tankesmia Initiativ Vest inviterer partia i Sogn og Fjordane valkrins til debatt om hav og næring i Florø 21.08.  Tiåret frå 2021 til 2030 er FN sitt havtiår og det kjem til å verta mange viktige havdebattar i komande stortingsperiode. Målet med arrangementet er difor å løfte … Continued

Vestlandet treng dine tankar og ditt perspektiv!

Kva skal vi leve av på Vestlandet om 20 år? Kor skal vestlendingen bu? Korleis skal vestlendingen kome seg frå a til å? Kva skal til for at fleire vert buande og flyttar til regionen? Dette er nokre av dei tinga du kan lære meir om og drøfte som deltakar i Vestlandsakademiet. Akademiet er eit samlingsbasert konsept der … Continued

Vi treng ein betre og breiare energidebatt i Noreg

Det er mykje godt i den nye stortingsmeldinga Energi til arbeid som kom frå regjeringa 11. juni. Om Noreg skal lukkast som energinasjon framover held det derimot ikkje at Tina Bru (H) og Espen Barth Eide (Ap) er samde. Vi treng ein betre og breiare energidebatt.   11. juni kom Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra … Continued

Ny næringsstrategi for Vestlandet – oppfølginga vert avgjerande

I dag vart den nye felles næringsstrategien for dei tre vestlandsfylka i regi av Vestlandsrådet presentert. Den vidare politiske handsaminga, og korleis det som ligg i strategien vert fulgt opp, vil avgjera kor vellukka dette arbeidet vert.  Initiativ Vest involvert i arbeidet med ny strategi  Styreleiar Geir Inge Lunde har delteke i arbeidet på vegne … Continued

Innspel til arbeidet med ny næringsstrategi på Vestlandet

Arbeidet med ein ny felles næringsstrategi for Vestlandet i regi av Vestlandsrådet er no i sluttfasen. Vi har valt å spele inn eit notat med nokre element vi meiner bør framhevast i ein slik strategi. Vi i Initiativ Vest har følgt dette arbeidet tett, med anna gjennom at vår styreleiar Geir Inge Lunde har delteke … Continued

Blogg: Havdag i havlandet

8. juni er den internasjonale havdagen. I dag er den fyrste havdagen i det internasjonale havtiåret. Havet si helse er ikkje bra. Samstundes må vi nytte ressursar frå havet i endå større grad i tiåra som kjem. Det vil krevje kunnskap og klokskap å navigere i dette farvatnet.  I dette er miljøa langs Norskekysten godt … Continued

Blogg: Mens vi ventar på stortingsmeldinga…

Fredag denne veka kjem endeleg Stortingsmeldinga om langsiktig verdiskaping frå norske energiressursar. Vil folk verta nøgde eller vert dei skuffa? Mitt tips: Truleg begge deler. Den siste tida har eg arbeida mykje med tematikkar som det vil vera naturleg at vert adressert i denne stortingsmeldinga – særskilt knyt det seg til kraftsituasjonen i Noreg (meir spesifikt … Continued

Blogg: FN sitt høgnivåmøte om havet

Tysdag denne veka vart høgnivåmøte i påvente av FN sin 2. havnivåkonferanse (utsett grunna Covid-19) avvikla. Covid-19 umogeleggjer å gjennomføre store internasjonale konferansar men gjer det mogeleg for ei lita tankesmia i den nordvesteuropeiske periferien å ta del.  Kenya og Portugal saman med FN sin havutsending Peter Thomson var medarrangør på debattrekkja. Kenya har ei seks … Continued

Geir Inge Lunde ny styreleiar i Initiativ Vest

På dagens årsmøte vart det gjort ei rokkering i styret til Initiativ Vest etter ynskje frå tidlegare styreleiar Pål W. Lorentzen. Geir Inge Lunde vert ny styreleiar i tankesmia medan Pål W. Lorentzen held fram i styret i kraft av rolla som nestleiar.  Pål W. Lorentzen har vore styreleiar i tankesmia Initiativ Vest sidan skipinga … Continued

Blogg: Energinasjonen må snakke meir om energi

Kvifor er det så sterke kjensler knytt til energipolitiske spørsmål? Kvifor er temperaturen så høg? Kvifor kokar kommentarfeltet kring desse spørsmåla? Kan det vera fordi energinasjonen Noreg ikkje snakkar nok om energipolitiske spørsmål?  I dag la NHO og LO fram ein energi- og industripolitisk plattform. Rapporten som er utarbeida i fellesskap mellom ei lang rekkje forbund og … Continued

Blogg: IEA-rapporten legg energiomstilling oppå havtiåret

Med ei anbefaling om at ingen nye petroleumsfelt skal etablerast etter 2021 har det internasjonale energibyrået (IEA) sin årlege rapport fått stor merksemd etter at den kom ut på tysdag i denne veka. Tradisjonelt har byrået vektlagt energitryggleik og med det vore varsam med å anbefale nedbygging av oljesektoren. Den siste rapporten bryt med denne … Continued

Tettare samarbeid for å utvikle berekraftige regionar

The North West og tankesmia Initiativ Vest har denne veka signert ein avtale om tettare samarbeid mellom dei to organisasjonane i tida som kjem. Organisasjonane har ei rekkje samanfallande interesser og gjennom denne avtala forpliktar partane seg til å støtte opp om og bidra på kvarandre sine arrangement.  – Dette samarbeidet vil vere viktig i arbeidet med … Continued

Blogg: Lokalsamfunn, tillit og attraktivitet

Ei av dei store megatrendane som verda står ovanfor er sentralisering. Dette skjer også i Noreg. For Vestlandet sin del er ikkje trenden ekstremt mørk. Befolkningstalet vil halde seg nokon lunde stabilt i tiåra som kjem men, fleire unge vel å flytte ut. Det er ei utfordring.  Regionen er ein drivar både i den grøne … Continued

Innlegg: Flyttegaranti for jobb nummer to?

Dette innlegget stod fyrst på trykk i Dagsavisen og Rogalands Avis 20.04.2021. Når eg snakkar med folk om jobb og flytting frå by til bygd er det ein ting som nærmast alltid går igjen: «det er jobb nummer to som er problemet». Kanskje burde vi få til ei prøveordning med «flyttegaranti for jobb nummer to»?  … Continued

Det er på tide med ei ny maktutgreiing i Noreg!

Kven styrer eigentleg Noreg? Korleis har dette endra seg dei siste tiåra? Har inntoget til kommunikasjonsbyrå og sosiale medier endra maktbalansen? Kva er statusen på det norske demokratiet? Tida er inne for ei ny makt- og demokratiutgreiing i Noreg.  I Danmark har eit fleirtal i Folketinget gått inn for at det no skal utarbeidast ei … Continued

Deltok med innlegg på konferanse for tilsette i Kongressen

Torsdag 08.04 deltok dagleg leiar i Initiativ Vest, Ole Rasmus Øvretveit, med eit innlegg på The Wilson Center’s Congressional Foreign Policy Arctic Masterclass. Konferansen samlar senior-tilsette i Kongressen og ekspertar for diskusjonar knytt til arktiske forhold. – Det er viktig at Noreg og norske interesser er kopla tett på internasjonale prosessar og beslutningstakarar. Difor er vi … Continued

Ny felles næringsstrategi for Vestlandet

I regi av Vestlandsrådet går dei tre vestlandsfylka no saman om ein felles næringsstrategi. Målet er med anna betre samordning og styrkja omstillingsevne.  Dei tre vestlandsfylka arbeider no med ein ny felles næringsstrategi. Den nye strategien skal byggja på fylka sine eigne næringsstrategiar og peike ut nokre felles satsingsområder for åra som kjem.  I mandatet … Continued

Webinar: Vestlandet og det grøne skiftet!

Initiativ Vest og NORCE inviterer saman til eit webinar om Vestlandet og det grøne skiftet. Her vil du få vite meir om kva som skjer innanfor det grøne skiftet i dei tre vestlandsfylka og om kva som kan og bør vera Vestlandet si rolle i det grøne skiftet framover.  I fyrste del av webinaret møter … Continued

Webinar: Havpanelet – kva no?

Måndag 07. desember arrangerte vi i Initiativ Vest eit webinar «Havpanelet – kva no?» der vi sette fokus på havpanelet sitt arbeid. Webinaret kan i sin heilskap sjåast HER. Del 1 – Innleiing ved Vidar Helgesen kan sjåast HER. Del 2 – Havet i krise & havet som løysing kan sjåast HER. Del 3 – … Continued

Innlegg på Høyres kommunalkonferanse

– Vårt mål er å videreutvikle Vestlandet som verdens fremste havregion. Det krever at vi flytter reell makt ut til folket og at vi bygger Vestlandet og Norge sammen med en rask og enkel infrastruktur.– Geir Inge Lunde, nestleder i Initiativ Vest I helgen deltok nestleder i Initiativ Vest, Geir Inge Lunde, på Høyre sin … Continued