Innlegg: Flyttegaranti for jobb nummer to?

Dette innlegget stod fyrst på trykk i Dagsavisen og Rogalands Avis 20.04.2021. Når eg snakkar med folk om jobb og flytting frå by til bygd er det ein ting som nærmast alltid går igjen: «det er jobb nummer to som er problemet». Kanskje burde vi få til ei prøveordning med «flyttegaranti for jobb nummer to»?  … Continued

Det er på tide med ei ny maktutgreiing i Noreg!

Kven styrer eigentleg Noreg? Korleis har dette endra seg dei siste tiåra? Har inntoget til kommunikasjonsbyrå og sosiale medier endra maktbalansen? Kva er statusen på det norske demokratiet? Tida er inne for ei ny makt- og demokratiutgreiing i Noreg.  I Danmark har eit fleirtal i Folketinget gått inn for at det no skal utarbeidast ei … Continued

Deltok med innlegg på konferanse for tilsette i Kongressen

Torsdag 08.04 deltok dagleg leiar i Initiativ Vest, Ole Rasmus Øvretveit, med eit innlegg på The Wilson Center’s Congressional Foreign Policy Arctic Masterclass. Konferansen samlar senior-tilsette i Kongressen og ekspertar for diskusjonar knytt til arktiske forhold. – Det er viktig at Noreg og norske interesser er kopla tett på internasjonale prosessar og beslutningstakarar. Difor er vi … Continued

Ny felles næringsstrategi for Vestlandet

I regi av Vestlandsrådet går dei tre vestlandsfylka no saman om ein felles næringsstrategi. Målet er med anna betre samordning og styrkja omstillingsevne.  Dei tre vestlandsfylka arbeider no med ein ny felles næringsstrategi. Den nye strategien skal byggja på fylka sine eigne næringsstrategiar og peike ut nokre felles satsingsområder for åra som kjem.  I mandatet … Continued

Webinar: Vestlandet og det grøne skiftet!

Initiativ Vest og NORCE inviterer saman til eit webinar om Vestlandet og det grøne skiftet. Her vil du få vite meir om kva som skjer innanfor det grøne skiftet i dei tre vestlandsfylka og om kva som kan og bør vera Vestlandet si rolle i det grøne skiftet framover.  I fyrste del av webinaret møter … Continued

Innlegg: Vi må gripe sjansen når vi har den!

For tida pågår det ein debatt om lokalisering av ein nye etat som skal bestå av eit samanslått Giek/Eksportkreditt. Dersom politikarane våre faktisk meiner at statlege arbeidsplassar bør lokaliserast over heile landet so er dette ein sjanse ein ikkje bør la gå forbi.   Vi i Initiativ Vest har tidligare teke til orde for, blant i kronikken «La oss tørre å tenke tanken helt ut!», at ein bør … Continued

Innlegg: Manglande tilgang på kraft er ikkje eit luksusproblem

Det bør bekymre langt fleire enn kraftdirektørar og vestlendingar at ti industriprosjekt på Vestlandet no er sett på vent grunna manglande krafttilgang.   Noreg har store ambisjonar om grøn omstilling i åra som kjem, noko som med anna kjem tydeleg fram i regjeringa sin nyleg framlagte klimaplan for 2021-2020. Auka grad av elektrifisering vert sett på som ein naudsynt … Continued

Webinar: Havpanelet – kva no?

Måndag 07. desember arrangerte vi i Initiativ Vest eit webinar «Havpanelet – kva no?» der vi sette fokus på havpanelet sitt arbeid. Webinaret kan i sin heilskap sjåast HER. Del 1 – Innleiing ved Vidar Helgesen kan sjåast HER. Del 2 – Havet i krise & havet som løysing kan sjåast HER. Del 3 – … Continued