Vi treng ein betre og breiare energidebatt i Noreg

Det er mykje godt i den nye stortingsmeldinga Energi til arbeid som kom frå regjeringa 11. juni. Om Noreg skal lukkast som energinasjon framover held det derimot ikkje at Tina Bru (H) og Espen Barth Eide (Ap) er samde. Vi treng ein betre og breiare energidebatt.   11. juni kom Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra … Continued

Ny næringsstrategi for Vestlandet – oppfølginga vert avgjerande

I dag vart den nye felles næringsstrategien for dei tre vestlandsfylka i regi av Vestlandsrådet presentert. Den vidare politiske handsaminga, og korleis det som ligg i strategien vert fulgt opp, vil avgjera kor vellukka dette arbeidet vert.  Initiativ Vest involvert i arbeidet med ny strategi  Styreleiar Geir Inge Lunde har delteke i arbeidet på vegne … Continued

Innspel til arbeidet med ny næringsstrategi på Vestlandet

Arbeidet med ein ny felles næringsstrategi for Vestlandet i regi av Vestlandsrådet er no i sluttfasen. Vi har valt å spele inn eit notat med nokre element vi meiner bør framhevast i ein slik strategi. Vi i Initiativ Vest har følgt dette arbeidet tett, med anna gjennom at vår styreleiar Geir Inge Lunde har delteke … Continued

Blogg: Havdag i havlandet

8. juni er den internasjonale havdagen. I dag er den fyrste havdagen i det internasjonale havtiåret. Havet si helse er ikkje bra. Samstundes må vi nytte ressursar frå havet i endå større grad i tiåra som kjem. Det vil krevje kunnskap og klokskap å navigere i dette farvatnet.  I dette er miljøa langs Norskekysten godt … Continued

Blogg: Mens vi ventar på stortingsmeldinga…

Fredag denne veka kjem endeleg Stortingsmeldinga om langsiktig verdiskaping frå norske energiressursar. Vil folk verta nøgde eller vert dei skuffa? Mitt tips: Truleg begge deler. Den siste tida har eg arbeida mykje med tematikkar som det vil vera naturleg at vert adressert i denne stortingsmeldinga – særskilt knyt det seg til kraftsituasjonen i Noreg (meir spesifikt … Continued

Blogg: FN sitt høgnivåmøte om havet

Tysdag denne veka vart høgnivåmøte i påvente av FN sin 2. havnivåkonferanse (utsett grunna Covid-19) avvikla. Covid-19 umogeleggjer å gjennomføre store internasjonale konferansar men gjer det mogeleg for ei lita tankesmia i den nordvesteuropeiske periferien å ta del.  Kenya og Portugal saman med FN sin havutsending Peter Thomson var medarrangør på debattrekkja. Kenya har ei seks … Continued

Geir Inge Lunde ny styreleiar i Initiativ Vest

På dagens årsmøte vart det gjort ei rokkering i styret til Initiativ Vest etter ynskje frå tidlegare styreleiar Pål W. Lorentzen. Geir Inge Lunde vert ny styreleiar i tankesmia medan Pål W. Lorentzen held fram i styret i kraft av rolla som nestleiar.  Pål W. Lorentzen har vore styreleiar i tankesmia Initiativ Vest sidan skipinga … Continued

Blogg: Energinasjonen må snakke meir om energi

Kvifor er det så sterke kjensler knytt til energipolitiske spørsmål? Kvifor er temperaturen så høg? Kvifor kokar kommentarfeltet kring desse spørsmåla? Kan det vera fordi energinasjonen Noreg ikkje snakkar nok om energipolitiske spørsmål?  I dag la NHO og LO fram ein energi- og industripolitisk plattform. Rapporten som er utarbeida i fellesskap mellom ei lang rekkje forbund og … Continued

Blogg: IEA-rapporten legg energiomstilling oppå havtiåret

Med ei anbefaling om at ingen nye petroleumsfelt skal etablerast etter 2021 har det internasjonale energibyrået (IEA) sin årlege rapport fått stor merksemd etter at den kom ut på tysdag i denne veka. Tradisjonelt har byrået vektlagt energitryggleik og med det vore varsam med å anbefale nedbygging av oljesektoren. Den siste rapporten bryt med denne … Continued

Tettare samarbeid for å utvikle berekraftige regionar

The North West og tankesmia Initiativ Vest har denne veka signert ein avtale om tettare samarbeid mellom dei to organisasjonane i tida som kjem. Organisasjonane har ei rekkje samanfallande interesser og gjennom denne avtala forpliktar partane seg til å støtte opp om og bidra på kvarandre sine arrangement.  – Dette samarbeidet vil vere viktig i arbeidet med … Continued